A periapical tooth ulcer generally happens because of an untreated dental depression, a physical issue or earlier dental work.

Dental specialists will treat a tooth sore by depleting it and disposing of the contamination. They might have the option to spare your tooth with a root waterway treatment, however now and again the tooth may should be pulled. Leaving a tooth canker untreated can prompt genuine, even dangerous, complexities. Know more details about dentist in viman nagar pune.

Manifestations

Signs and manifestations of a tooth boil include:

Serious, constant, throbbing toothache that can emanate to the jawbone, neck or ear

Affectability to hot and cold temperatures

Affectability to the weight of biting or gnawing

Fever

Expanding in your face or cheek

Delicate, swollen lymph hubs under your jaw or in your neck

Unexpected surge of noxious and foul-tasting, salty liquid in your mouth and help with discomfort, if the canker breaks

Trouble breathing or gulping.

Causes

A periapical tooth ulcer happens when microscopic organisms attack the dental mash — the deepest piece of the tooth that contains veins, nerves and connective tissue.

Microscopic organisms enter through either a dental hole or a chip or break in the tooth and spread right down to the root. The bacterial disease can cause expanding and irritation at the tip of the root.

Hazard factors

These components may expand your danger of a tooth ulcer:

Poor dental cleanliness. Not taking appropriate consideration of your teeth and gums —, for example, not brushing your teeth two times every day and not flossing — can expand your danger of tooth rot, gum illness, tooth sore, and other dental and mouth difficulties.

An eating routine high in sugar. Much of the time eating and drinking nourishments wealthy in sugar, for example, desserts and soft drinks, can add to dental depressions and transform into a tooth sore.

Dry mouth. Having a dry mouth can build your danger of tooth rot. Dry mouth is regularly because of the reaction of specific prescriptions or maturing issues.

Confusions

A tooth ulcer won't leave without treatment. In the event that the ulcer bursts, the agony may diminish fundamentally — yet you despite everything need dental treatment. In the event that the boil doesn't deplete, the disease may spread to your jaw and to different zones of your head and neck. You may even create sepsis — a hazardous disease that spreads all through your body.

In the event that you have a debilitated invulnerable framework and you leave a tooth ulcer untreated, your danger of a spreading contamination increments significantly more.

Avoidance

Keeping away from tooth rot is fundamental to forestalling a tooth ulcer. Take great consideration of your teeth to stay away from tooth rot:

Use fluoridated drinking water.

Brush your teeth in any event two times per day with a fluoride toothpaste.

Utilize dental floss or an interdental cleaner to clean between your teeth every day.

Supplant your toothbrush each three or four months, or at whatever point the fibers are frayed.

Eat well nourishment, constraining sugary things and between-supper snacks.

Visit your dental specialist for standard tests and expert cleanings.

Consider utilizing a sterile or a fluoride mouth wash to include an additional layer of security against tooth rot.

दातांना दातांनाही न उपचार न करणे, शारीरिक समस्या किंवा पूर्वीच्या दातांच्या कामामुळे दातांना अल्सर होतो.

दातांनाही दात ांचे दुखणे कमी करून आणि दूषित पाण्याचे विघटन करून दातदुखीवर उपचार करतील. त्यांना कदाचित मूळ जलमार्गउपचाराने दात सोडण्याचा पर्याय असू शकतो, पण आता दात ओढणे आवश्यक आहे. दातांना न लादता दात ांचा त्रास होऊ शकतो.

प्रकटता

दात उकळण्याची लक्षणे आणि प्रकटता खालीलप्रमाणे आहेत:

गंभीर, सतत, थबकी दात दुखी जो जबडा, मान किंवा कान यांना जाऊ शकतो

उष्ण आणि थंड तापमानावर प्रभाव

चावल्याच्या किंवा दंशाच्या वजनावर प्रभाव

ताप

चेह-यावर किंवा गालात विस्तार

नाजूक, सुजलेले लिम्फ हब तुमच्या जबड्याखाली किंवा मानेत

अचानक विषारी आणि वाईट चव, तोंडात खारीक द्रव पदार्थ आणि कॅंकर तुटल्यास त्रास होण्यास मदत होते

श्वास ोच्छ्वास किंवा गुदगुल्या करणे.

कारणे

दंताच्या मॅशवर सूक्ष्म जीव हल्ला करतात तेव्हा एक पेरियापिकल दात अल्सर होतो- ज्यामध्ये नस, नस आणि संपर्क ऊती असतात.

सूक्ष्म जीव दातांच्या छिद्रातून किंवा चिपमधून प्रवेश करतात किंवा दातमोडतात आणि ते थेट मुळापर्यंत पसरतात. या जिवाणूंच्या रोगामुळे मुळाच्या टोकावर वाढ आणि चिडचिड होऊ शकते.

धोका घटक

हे घटक दातांच्या अल्सरचा धोका वाढवू शकतात:

दातांची स्वच्छता निकृष्ट . उदाहरणार्थ, दात आणि हिरड्यांचा योग्य विचार न केल्यास दात घासणे आणि दात घासणे न करणे - दात सडणे, हिरड्याचे आजार, दात आणि तोंडाच्या इतर समस्या यांचा धोका वाढू शकतो.

साखरेचे प्रमाण जास्त. बहुतेक वेळा साखरेत श्रीमंत, मिष्टान्न आणि सॉफ्ट ड्रिंक्स मुळे दातदुखीचे प्रमाण वाढू शकते आणि दातदुखीचे रूपांतर दातांमध्ये होते.

कोरडे तोंड. तोंड कोरडे पडल्याने दात सडण्याच्या धोक्याची भीती निर्माण होते. विशिष्ट औषधे किंवा परिपक्वतेच्या समस्यायांमुळे नियमितपणे तोंड कोरडे असते.

गोंधळ

दातांचा अल्सर उपचाराशिवाय निघणार नाही. अल्सर फुटला तर, त्रास मूलतः कमी होऊ शकतो- तरीही सर्व काही दातांवर उपचार आवश्यक असूनही. उकळी कमी होत नसेल तर हा रोग तुमच्या जबड्यात आणि डोक्याच्या आणि मानाच्या विविध भागांमध्ये पसरू शकतो. तुम्ही सेप्सिस निर्माण करू शकता- हा एक घातक रोग आहे जो तुमच्या शरीरात पसरतो.

जर तुमच्याकडे कमजोर असुद्घ फ्रेमवर्क असेल आणि तुम्ही दातांना अल्सर न घेता सोडून द्याल तर, प्रदुषणाच्या वाढत्या प्रदूषणाचा धोका अधिक आहे.

टाळणे

दातांच्या सडण्यापासून दूर राहणे हे दातांच्या अल्सरला वनीकरण ासाठी महत्त्वाचे आहे. दात सडत नाहीम्हणून दातांनाही खूप महत्त्व द्या:

फ्लोरोइटेड पिण्याच्या पाण्याचा वापर करा.

कोणत्याही परिस्थितीत आपले दात फ्लोराइड टूथपेस्टने घासून घ्या.

दातांच्या मधल्या भागाची साफसफाई करण्यासाठी दररोज दातांच्या फ्लॉसचा किंवा इंटरडेंटल क्लीनरचा वापर करा.

दर तीन-चार महिन्यांनी किंवा कोणत्याही वेळी फायबर्स नासले आहेत.

चांगले पोषण, साखरेच्या पदार्थांवर बंधने आणि जेवणाच्या दरम्यान चेतावनी चेपणे.

मानक चाचण्या आणि तज्ज्ञ ांच्या स्वच्छतेसाठी आपल्या दंत तज्ज्ञाला भेट द्या.

दात सडण्यापासून सुरक्षा आणखी एक थर समाविष्ट करण्यासाठी निर्जंतुक किंवा फ्लोराइड माऊथ वॉशचा वापर करण्याचा विचार करा.


Created: 24/04/2020 13:16:26
Page views: 145
CREATE NEW PAGE